Lokal udviklingsplan

Nu-situation

Tuse Næs er en halvø med vand til tre sider. Halvøen ligger over for Holbæk By med 2 km vand imellem og på halvøen er der flere udsigtsmuligheder ud over en rig naturvariation. Udby er ”hovedbyen” på halvøen, der bl.a. rummer kirke, skole, vuggestue/børnehave, idrætsanlæg, ridehal, kulturhuse (Huset på Næsset og Forsamlingshus) samt dagligvarebutik. Byen er bygget op omkring en landsbymidte med et gadekær, hvor flere af bygningerne relateres til andelstiden og der er mange huse i ”bedre byggeskik” – stil, bl.a. præstegården.

Udby er omkranset af landsbyerne Bognæs, Markeslev, Uglerup, Kisserup og Løserup. Nordkysten er præget af sommerhusområderne Strandgården ved Kastrup, Tobjerg, Kisserup Strand, Løserup Strand, Bognæs Øst, Bognæs Vest og Markeslev Strand.

Udby er det eneste bysamfund, hvor der er sket en egentlig byudvikling.

Hørby er en boligbebyggelse, bestående af parcelhuse, der omkranser Hørby Havn.

Nye bosætningsmuligheder

Der er blevet udarbejdet et idéoplæg til en bebyggelsesplan med en attraktiv beliggenhed på et område nord for Hørby. Området har en sydvendt skråning med udsigt til Holbæk Fjord, hvor naturen indgår som en væsentlig del af bebyggelsesplanen. Planen omfatter en bebyggelse, der er placeret i fire ”ø – formationer” omkring et fælleshus for hver boligø, med det formål at skabe rum til fællesskaber.

Holbæk Kommune har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at udnytte området til byudvikling med et boligområde med tæt – lav bebyggelse, hvor udviklingsmuligheden skal være med til at løfte udviklingen i Hørby og på hele Tuse Næs. Det potentielle udviklingsområde på ca. 24 ha er indtegnet i Kommunens planstrategi, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019.  Kommunen vil herefter fremsende ansøgning til Erhvervsstyrelsen for godkendelse af boligområdet, da området ligger inden for kystnærhedszonen. Efter en godkendelse vil udviklingsområdet kunne indgå i Kommunens Rammeplan, hvortil en tilhørende lokalplan vil blive udarbejdet.

Andre bosætningsmuligheder på Tuse Næs er følgende:

  1. Den gamle SPAR købmandsbutik på højre side ved indkørslen til Udby kan nedrives og i stedet vil der kunne blive placeret et antal rækkehuse. Dette vil samtidig skabe en forskønnelse til Udby By
  2. Et areal på 7.3 Ha ved Udby Syd, hvor 30.758 m2 har været udbudt til salg til boligbebyggelse. På hele arealet afleveres der bud (ultimo november 2019) med initiativ-gruppens tilhørende visions- og plan for følgende:  Opbygning af økologisk bofællesskab, der vil fremme biodiversiteten og samtidigt give plads til et bæredygtigt erhvervsområde med kreative værksteder til lokalområdet.  
  3. Der er enkelte huse, der står tomme på Tuse Næs, hvor der enten kan renoveres /forskønnes eller nedrives.

Ønsket udvikling inden for en tidshorisont på 5 år

Arbejdsgruppen ønsker

  • at øge bosætningen med nyt og yngre blod og samtidig fastholde borgere på Tuse Næs
  • at gøre Tuse Næs til et attraktivt område for yngre familier at flytte til for derigennem at understøtte bevaringen af skolen, vuggestue og børnehave og på længere sigt erhvervslivet.
  • at styrke lokalområdets sammenhængskraft m.h.t. fællesskab og trivsel, hvorfor der arbejdes strategisk med boligområderne og hvori naturen indgår som et væsentligt parameter for at kunne opfylde og styrke behovet for livskvalitet.
  • at skabe nye boformer med bæredygtighed, herunder at kunne realisere bosætningsplanen på området nord for Hørby og Udby Syd.
  • at Tuse Næs vil blive kendt for et grønt og bæredygtigt bosætnings-/ udviklingsområde – en oase, hvor man gerne vil bo.
  • at skabe nye fysiske rammer for fællesskaber, der fremmer sociale relationer og trivsel på Tuse Næs.
  • At etablere en cykel – og gangbro eller en bådforbindelse over fjorden for at skabe nærhed til Holbæk bymidte og derigennem et aktiv for nye og gamle Tuse Næs borgere. Skal ses som et vartegn for Holbæk Kommune som en visionær kommune med fokus på tilflytning og grøn udvikling.

Hvordan arbejdsgruppen vil realisere disse visioner kan du læse mere om i udviklingsplanen her: