Lokal Udviklingsplan

Formål og baggrund

Udviklingsområde(overskrift)Bosætning
Nu-situation(kort beskrivelse)Kort beskrivelse af nuværende bosætningsstrukturTuse Næs er en halvø med vand til tre sider. Halvøen ligger over for Holbæk By med 2 km vand imellem og på halvøen er der flere udsigtsmuligheder ud over en rig naturvariation. Udby er ”hovedbyen” på halvøen, der bl.a. rummer kirke, skole, vuggestue/børnehave, idrætsanlæg, ridehal, kulturhuse (Huset på Næsset og Forsamlingshus) samt dagligvarebutik. Byen er bygget op omkring en landsbymidte med et gadekær, hvor flere af bygningerne relateres til andelstiden og der er mange huse i ”bedre byggeskik” – stil, bl.a. præstegården.Udby er omkranset af landsbyerne Bognæs, Markeslev, Uglerup, Kisserup og Løserup. Nordkysten er præget af sommerhusområderne Strandgården ved Kastrup, Tobjerg, Kisserup Strand, Løserup Strand, Bognæs Øst, Bognæs Vest og Markeslev Strand.Udby er det eneste bysamfund, hvor der er sket en egentlig byudvikling.Hørby er en boligbebyggelse, bestående af parcelhuse, der omkranser Hørby Havn.
Nye bosætningsmulighederDer er blevet udarbejdet et idéoplæg til en bebyggelsesplan med en attraktiv beliggenhed på et område nord for Hørby. Området har en sydvendt skråning med udsigt til Holbæk Fjord, hvor naturen indgår som en væsentlig del af bebyggelsesplanen. Planen omfatter en bebyggelse, der er placeret i fire ”ø – formationer” omkring et fælleshus for hver boligø, med det formål at skabe rum til fællesskaber.
Holbæk Kommune har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at udnytte området til byudvikling med et boligområde med tæt – lav bebyggelse, hvor udviklingsmuligheden skal være med til at løfte udviklingen i Hørby og på hele Tuse Næs. Det potentielle udviklingsområde på ca. 24 ha er indtegnet i Kommunens planstrategi, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019.  Kommunen vil herefter fremsende ansøgning til Erhvervsstyrelsen for godkendelse af boligområdet, da området ligger inden for kystnærhedszonen. Efter en godkendelse vil udviklingsområdet kunne indgå i Kommunens Rammeplan, hvortil en tilhørende lokalplan vil blive udarbejdet.
Andre bosætningsmuligheder på Tuse Næs er følgende:Den gamle SPAR købmandsbutik på højre side ved indkørslen til Udby kan nedrives og i stedet vil der kunne blive placeret et antal rækkehuse. Dette vil samtidig skabe en forskønnelse til Udby ByEt areal på 7.3 Ha ved Udby Syd, hvor 30.758 m2 har været udbudt til salg til boligbebyggelse. På hele arealet afleveres der bud (ultimo november 2019) med initiativ-gruppens tilhørende visions- og plan for følgende:  Opbygning af økologisk bofællesskab, der vil fremme biodiversiteten og samtidigt give plads til et bæredygtigt erhvervsområde med kreative værksteder til lokalområdet.  Der er enkelte huse, der står tomme på Tuse Næs, hvor der enten kan renoveres /forskønnes eller nedrives.
Ønsket tilstand inden for en tidshorisont på 5 år(kort beskrivelse)

Arbejdsgruppen ønskerat øge bosætningen med nyt og yngre blod og samtidig fastholde borgere på Tuse Næsat gøre Tuse Næs til et attraktivt område for yngre familier at flytte til for derigennem at understøtte bevaringen af skolen, vuggestue og børnehave og på længere sigt erhvervslivet.at styrke lokalområdets sammenhængskraft m.h.t. fællesskab og trivsel, hvorfor der arbejdes strategisk med boligområderne og hvori naturen indgår som et væsentligt parameter for at kunne opfylde og styrke behovet for livskvalitet.at skabe nye boformer med bæredygtighed, herunder at kunne realisere bosætningsplanen på området nord for Hørby og Udby Syd.at Tuse Næs vil blive kendt for et grønt og bæredygtigt bosætnings-/ udviklingsområde – en oase, hvor man gerne vil bo.at skabe nye fysiske rammer for fællesskaber, der fremmer sociale relationer og trivsel på Tuse Næs.At etablere en cykel – og gangbro eller en bådforbindelse over fjorden for at skabe nærhed til Holbæk bymidte og derigennem et aktiv for nye og gamle Tuse Næs borgere. Skal ses som et vartegn for Holbæk Kommune som en visionær kommune med fokus på tilflytning og grøn udvikling.
Hvilket tema i Planstrategien understøttes?Bosætning

Udvikling

Nr.Hvad ønskes udviklet?Hvordan skal det gøres?Håndtering af evt. udfordringer

Boligområde nord for Hørby
Planmæssig projekt- udarbejdelse v/arkitekterneEDVARS & EDVARSAfvente godkendelse fra Erhvervsministeriet vedr.udpegning i Landsplansdirektivet (Kystnærhedszonen)Ny lokalplanInvestorer

Areal Udby Syd
Projekt-udarbejdelse for den økologiske- og kreative bydel laves af initiativ-gruppenEn stærk initiativ-gruppe af kommende beboere er i fuld gang.

De første investorer har meldt sig på banen, der søges flere. 

Buddet skal afleveres og behandles, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal give kommunen mandat til at sælge hele marken på 7,3 hektar.
Der er rigtig god dialog med kommunen; plan – og ejendomsafdelingen.

Rækkehus projekt ved det nedlagte autoværksted i UdbyFinde investorer som vil gå i gang med projektet, som ligger klar.Sælger forlanger meget høj pris for grund og projekt. Skal forhandles.

Lokal investeringsforening

Finde interessenter til forening og etablere denne. Erhvervsforening og Lokal-forum går ind i opgaven.Der skal findes interessenter nok og skabes samarbejde med eksterne investorer.

Afvikling

Nr.Hvad ønskes evt. afviklet?Hvordan skal det gøres?Håndtering af evt. udfordringer

Faldefærdige huse og vindmøller på Tuse Næs
Søge midler til nedrivning/forskønnelseAnsøgningsmateriale

Plan

ÅrOpgaverRessourcerKommunikation
2019Udarbejde projektforslag til rækkehuse ved indkørslen til Udby By.
Faldefærdige huse og vindmøller nedrives
Færdiggøre plantegninger og finde flere investorer til boligområdet ved Udby Syd
Ad)1 EDVARS & EDVARS arkitekter

                                                                         
Planafdelingen i Holbæk Kommune


Ad 2) Ansøgning og budget

Ad 3) En gruppe på tværs af generationer, af både lokale og kommende unge tilflyttere fra Kbh, er ved at færdiggøre projekt- og bud vedr. etablering af ”øko-bofællesskab” på området Udby Syd.
2020Videreudvikle bosætningsplanen til området nord for Hørby i samarbejde med Planafdelingen i Holbæk Kommune efter at området er godkendt og indsat i kommunens Rammeplan.Planafdelingen i Holbæk Kommune påbegynder udarbejdelse af Lokalplan til området nord for Hørby  Bosætningsplanen til området nord for Hørby samt indflytning vil pågå i tempi/faser hen over de efterfølgende 2 – 3 år. Lokalplan for Udby Syd udarbejdes
Ad 1) EDVARS & EDVARS arkitekter

Samarbejde med investorer


Ad 4) Samarbejde mellem investorer og de kommende andelshavere i øko-bydelen
Planafdelingen I Holbæk KommunePlanafdelingen i Holbæk KommuneAd 4) Planafdelingen I Holbæk Kommune, investorer og initiativ-gruppen
2021Realisering af byggeri påbegyndes for Hørby Nord i tempi når lokalplanen er godkendt og byggetilladelse er ansøgt og givet.
Realisering af byggeri på området Udby Syd efter godkendt byggeansøgning       


Ad 1) EDVARS & EDVARS arkitekter
Samarbejde med investorer og lodsejere

Ad 2) Øko-bydelen vil blive bygget op løbende af andelshaverne og samarbejdspartnere. Følgende proces: A) Byggemodning B) fælleshus og grønne arealer C) Private boliger D) Kreativt erhvervsområde
Planafdelingen I Holbæk Kommune
Ad 2) Planafdelingen I Holbæk Kommune, investorer og initiativ-gruppen

2022Realisering af byggeri      på området Hørby        Nord fortsættes.
Realisering af byggeri på området Udby Syd fortsættes     
Ad 2) Hvert jordlod får sit eget eksperimenterende- og bæredygtige hus baseret på andelshavernes ønsker
Ad 2) Planafdelingen I Holbæk Kommune og initiativ-gruppen
20231.   Realisering af byggeri på området Hørby Nord færdiggøres
2. Realisering af byggeri på området Udby Syd færdiggøres